ร้านอาหาร บาร์ที่อยู่บนดาดฟ้า ตึกIcon IT เปิดเพลงดัง

Level 9 Rooftop Bar เปิดบนดาดฟ้า ตึกไอคอน กำลังเปิดช่วงลอยกระทงที่ผ่านมา เปิดเพลงถึงตี 1 ตี 2
บริเวณด้านหน้า-ด้านหลังเป็นคอนโดที่พักอาศัย  ปิดหน้าต่างทุกบาน ยังได้ยินเสียงเบสดังรบกวน ด้านข้างเป็นโรงเรียนและเป็นวัด เขาขออนุญาติเปิดได้อย่างไร จะทำการร้องเรียนแจ้งความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นยังไงคะ


ภัสรภรณ์ - [แก้ไข]
level : Guest
22/12/2018 - 16:46

 
No. 1 [299.249.209]

ดำเนินการส่งเรื่องไปยังศูนย์ดำรงธรรม อบจ.เชียงใหม่แล้ว ผลเป็นประการใดจะแจ้งอีกครั้ง


admin_aditit - [แก้ไข]
level : Admin
08/01/2019 - 10:26

 
No. 2 [299.249.210]

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาเห็นแล้วว่าร้านอาหาร Level9 Rooftop Bar อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในเบื้องต้น จึงได้ขอความร่วมมือเทศบาลนครเชียงใหม่พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 25(4) และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่แล้ว ทั้งนี้ หากผลเป็นประการใดจะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องทราบอีกครั้ง


admin_aditit - [แก้ไข]
level : Admin
04/02/2019 - 09:30

 
No. 3 [299.249.213]

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอเรียนว่า เทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งว่า ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจาหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบต่อไป


admin_aditit - [แก้ไข]
level : Admin
18/02/2019 - 10:09

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ