ดื่มสุราเสียงดัง รบกวนผู้อาศัยใกล้เคียง

ร้านเหล้าตั้งอยู่ใกล้ หอพักราชาเพลส 120/17 ม.2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ถัดไป 2 หลังคาเรือน วัยรุ่นดื่มสุรา พูดคุยเสียงดังสร้างความลำคานให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง


Macer - [แก้ไข]
level : User
1 Posted
02/11/2019 - 01:02
แก้ไขล่าสุด
02-11-2019 01:06

 
No. 1 [351.300.294]

อบจ.เชียงใหม่ ได้รับเรื่องไว้แล้ว และได้รับมอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามหน้าที่ต่อไป หากผลเป็นประการใด จะรายงานให้ทราบอีกครั้ง


admin_CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
04/11/2019 - 10:55

 
No. 2 [351.300.295]

 ฝ่ายนิติการและการพาณิชยื สำนักปลัดองคืการบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าร้านจำหน่ายสุรา พูดคุยส่งเสียงดังรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงดังกล่าว อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลช้างเผือก ในเบื้องต้น จึงได้ขอความร่วมมือเทศบาลตำบลช้างเผือกพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 25(4) และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่แล้ว ทั้งนี้ หากผลเป็นประการใดจะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องทราบอีกครั้ง 


admin_CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
11/11/2019 - 14:58

 
No. 3 [351.300.314]

เทศบาลตำบลช้างเผือกแจ้งว่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยอาศัยพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนกรณีดังกล่าว จึงได้ขอความร่วมมือจากเจ้าของร้าน ดังนี้  1) ให้ควบคุมการส่งเสียงดังของลูกค้าและควบคุมระดับเสียงของดนตรี 2) ให้ควบคุมการจอดรถ ไม่ให้กีดขวางทางจราจร 3) ให้ดำเนินการติดต่อยี่นขอใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ภายในกำหนด 7 วัน ซึ่งเจ้าของร้านรับทราบ พร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
28/11/2019 - 15:49
แก้ไขล่าสุด
28-11-2019 15:57

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ