จดทะเบียนสมรสต้องเสียค่าพยาน 100 บาทให้แก่เจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะ

จดทะเบียนสมรสต้องเสียค่าพยาน 100 บาทให้แก่เจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะ เมื่อขอใบเสร็จก็ไม่มีให้ 


จดทะเบียนสมรสต้องเสียค่าพยาน 100 บาทให้แก่เจ้าหน้า - [แก้ไข]
level : Guest
07/11/2019 - 15:28

 
No. 1 [355.304.311]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและอยู่ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
19/11/2019 - 16:28

 
No. 2 [355.304.323]

อำเภอดอยสะเก็ดได้รับการชี้แจงจากสำนักทะเบียนอำเภอ สรุปว่า การจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนอำเภอ เป็นการให้บริการประชาชนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ซึ่งมีขั้นตอนตามกฎหมายให้ผู้ร้องลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้านายทะเบียนและพยานสองคนผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถและไม่เป็นบุคคลที่หูหนวก เป็นใบ้ ตาบอดทั้งสองข้าง ดังนั้น หากมิได้นำพยานมาด้วย อาจร้องขอให้บุคคลดังกล่าวผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายเป็นพยาน โดยมีค่าป่วยการให้แก่พยานตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในมาตรา 1672 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
17/12/2019 - 15:44

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ