ร้ายเหล้าแถวๆคำเที่ยงเสีนงดังรบกวน

แถวคำเที่ยงก็เหมือนกัน เสียงดังรบกวนเป็นเกือบทุกวันร้านเปิดโล่งเลยยิ่งวันมีแสดงยิ่งเสียงดังกว่าจะเลิกน่ารำคาญที่สุด


คนทำงาน - [แก้ไข]
level : Guest
07/01/2020 - 00:15

 
No. 1 [377.326.342]

ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าวได้ จึงขอให้ผู้ร้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลสถานที่เพิ่มเติมให้ครบถ้วน เพื่อสะดวกในการแจ้งรายละเอียดที่ชัดเจนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการได้สะดวก รวดเร็ว


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
07/01/2020 - 10:27

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ