เสียงดังจากร้านเหล้า

รายละเอียด ข้าพเจ้าเป็นผู้พักอาศัยในบ้านพักร้อย.ช  ต.สันทราย อ.ฝาง ซึ่งอยู่ติดกับสถานประกอบการ (ร้าน ย.ย่าง)  เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางเสียง โดยเฉพาะในเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาพักผ่อน ซึ่งสถานประกอบการนั้นมาเปิดได้ประมาณ 2 ปีและมีเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ จากการขยายร้าน ประกอบกับวงดนตรีที่มีกลองชุด ทำให้มีเสียงกลองดังและกระจกสั่น ตั้งแต่หัวค่ำจนร้านปิด ( ประมาณ 19.30 น. – 24.00 น.) เมื่อต้นปี พ.ศ. 2562 ได้มีกลุ่มผู้พักอาศัยที่เดียวกับข้าพเจ้าได้ยื่นเรื่องต่อ ศูนย์ดำรงธรรม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือในการแก้ปัญหาจากสถานประกอบการ  ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานเป็นรูปภาพและคลิบเสียงมาด้วย

 

วัตถุประสงค์  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจ ทำการเข้าตรวจสอบและดำเนินมาตรการตามที่กฏหมายกำหนด ในเรื่องมลพิษทางเสียง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกำการดำเนินชีวิตและเวลาพักผ่อนยามวิกาลของพวกข้าพเจ้า

                              จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าวและแจ้งผลการดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรให้พวกข้าพเจ้าทราบด้วย จักขอบุณยิ่ง


herothai - [แก้ไข]
level : User
1 Posted
29/02/2020 - 20:41
แก้ไขล่าสุด
29-02-2020 20:42
29-02-2020 21:04
02-03-2020 15:21

 
No. 1 [397.345.380]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
03/03/2020 - 15:03

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ