เผาในที่โล่งแจ้ง

จ.เชียงใหม่ ประกาศพื้นที่ห้ามเผาโดยเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2563 - 30 เมษายน 2563 แต่ที่ อ.อมก๋อย วันนี้วันที่ 20 มีนาคม ยังมีการเผาในที่โล่งแจ้ง ตั้งแต่ช่วงเวลา 15.00 เป็นต้นไป เป็นประจำทุกวัน ติดต่อกันมาเกิน 1 สัปดาห์ แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งจากท้องถิ่น หรือฝ่ายปกครอง เข้าไปควบคุม แบบนี้ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ และที่บอกว่าห้ามเผาเด็ดขาด ทำไมไม่มีการจับกุมผู้ทำผิดมาลงโทษ ถ้าไม่ได้รับคำตอบที่ดีพอ เรื่องนี้คงต้องถึงกระทรวงมหาดไทยแน่ๆ


คนอมก๋อย - [แก้ไข]
level : Guest
20/03/2020 - 16:18

 
No. 1 [399.347.385]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
24/03/2020 - 10:49

 
No. 2 [399.347.400]

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภออมก๋อยแจ้งว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวแล้วไม่พบการกระทำดังกล่าว และขอชี้แจงประเด็นดังกล่าว ดังนี้ 1) อำเภออมก๋อยได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 2) อำเภออมก๋อยได้มีประกาสอำเภออมก๋อย ลงวันที่ 1 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วประจำตำบล หมู่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ประจำปี 2563 3) อำเภออมก๋อยได้กำหนดเส้นทางและห้วงเวลาตามแผนปฏิบัติการลาดตระเวนไฟป่า อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ของชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วประจำตำบล หมู่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมปัญหาการเกิดไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
23/04/2020 - 11:44

 
No. 3 [399.347.401]

ทั้งนี้ สำหรับผู้ชี้เบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดจะมีรางวัลนำจับรายละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2808 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 191 ตลอด 24 ชั่วโมง


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
23/04/2020 - 11:47

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ