บ้านเลขที่ 39 เสียงดังรบกวนในยามวิกาล

ผู้อยู่อาศัย บ้านเลขที่ 39 ซอย สันติสุข ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ได้ปล่อยปละละเลยการดูแลสุนัขภายในบ้านไม่ให้เห่า หอนในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาหลับนอนพักผ่อนของผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ทุกคืน


น.ส.พรจิรา ลาพิงค์ - [แก้ไข]
level : Guest
17/06/2021 - 22:27

 
No. 1 [559.505.645]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว เบื้องต้นได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ท่านทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
18/06/2021 - 11:23

 
No. 2 [559.505.647]

กรณีดังกล่าว ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ข้อ 2 กำหนดระดับเสียงรบกวนเท่ากับ 10 เดชิเบล (เอ) หากระดับเสียงที่คำนวณได้ มีค่ามากกว่าระดับเสียง 10 เดชิเบลดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าเป็นเสียงรบกวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อนบ้านผู้ร้องซึ่งเลี้ยงสุนัขไว้ และสุนัขเห่าหอนเป็นเรื่องปกติ ซึ่งระดับเสียงดังไม่น่าจะเกิน 10 เดชิเบล (เอ) จึงไม่เป็นเสียงรบกวนที่มีมลพิษทางเสียงต่อสุขภาพ และไม่เป็นเหตุรำคาญ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ร้องเรียนเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญตามกฎหมาย สามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลนครเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยได้


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
28/06/2021 - 14:34

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ