ร้องเรียนเปิดเพลงเสียงดังทังกลางคืนและกลางวัน

เสียงดัง เหมือนเดิม  ซอยหลังโรงฆ่าสัตว์เชียงใหม่ ทางมาสำนักงานชุมชนหัวฝาย เสียงดังเหมือนเดิม  บ้านที่เปิดเพลงเสียงดัง ขายอาหารตามสั่ง เปิด เพลงเสียงดังทั้งกลางคืนกลางวันแจ้งไปแล้ว    เป็นอาทิตย์ยังเหมือนเดิม


ผู้ที่หวังดี ต่อชาวบ้าน - [แก้ไข]
level : Guest
17/07/2021 - 19:59

 
No. 1 [570.516.658]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยัง เจ้าพนักงานท้องถิ่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรง ในเบื้องต้นแล้ว หากผู้ร้องเรียนยังได้รับเหตุเดือดร้อนรำคาญจากเสียงดังกล่าวสามารถแจ้งเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
18/07/2021 - 11:28

 
No. 2 [570.516.663]

แขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่า สถานที่ถูกร้องเรียนเป็นร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงมี ดังนี้ 1) ขณะตรวจสอบทางร้านเปิดให้บริการตามปกติ 2) ผู้ประกอบการไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารเจ้าพนักงานได้ 3) ภายในร้านพบลำโพง จำนวน 4 ตัว แต่สามารถใช้งานได้ จำนวน 1 ตัว โดยทางร้านจะเริ่มเปิดเพลงผ่านลำโพง เวลา 13.00 น. - 19.00 น. 4) เจ้าหน้าที่ได้แนะนำทางผู้ประกอบการระมัดระวังการใช้เสียง ปรับลดเสียงระดับลำโพง ให้เหมาะสมไม่ให้ดังเกินไป ไม่สร้างเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง และให้หยุดกิจการจำหน่ายอาหารไปก่อนจนกว่าจะได้รับอนุญาต และหากประสงค์จะประกอบกิจการจำหน่ายอาหารให้ยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม แขวงเม็งราย ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จนับแต่วันที่รับทราบคำแนะนำ


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
11/08/2021 - 13:25

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ