กรณีการถ่ายโอนรพ.สต.บ้านสบอ้อ

สืบเนื่องจากที่ได้มีการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายของทางอบจ. วันที่ 8 กันยายน 66 เรื่องการถ่ายโอน ตามมติที่ประชุมให้มีการยกมือเพื่อให้บุคคลที่ได้ผลประโยชน์ได้มีการถ่ายโอน แต่บุคคลที่มาออกเสียงคือ อสม. ไม่กี่คน ชึ่งไม่สามารถใช้วัดเสียงของประชากรทั้งหมดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบได้ และได้มีการพูดพาดพึงถึงบุคคลเจ้าหน้าที่เดิมในเรื่องของการทำงานพูดเชิงลบเพื่อให้ อสม.ออกเสียงให้ตนเองได้ผลประโยชน์ หลายแห่งที่ถ่ายโอนไปแล้วยังไม่มีความชัดเจนในหลายๆเรื่อง ถ้านโยบายการถ่ายโอนดีจริงคงไม่มีเจ้าหน้าที่ขอกลับมาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และคนที่ได้ผลประโยชน์ไม่ได้เห็นความสำคัญของชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านการเดินทางจากสบอ้อเพื่อไปรอรับบริการที่รพ.ศูนย์ (ที่ยังไม่รู้จะไปรพ.ไหน) ค่อนข้างมีความลำบาก แค่คนไข้จะมารับยาที่รพสต ยังต้องติดรถเพื่อนบ้านมา หากท่านนายกเล็งเห็นความสำคัญของประชาชนที่เป็นเป็นกระบอกเสียงให้ท่านจริง ขอให้ท่านพิจารณาการถ่ายโอนของ รพ.สต.บ้านสบอ้อให้ชาวบ้านได้มีการประชาคมเพื่อพิจารณาข้อมูลก่อนจะมีการถ่านโอนเพื่อลดข้อร้องเรียนจากชาวบ้านภายหลัง ขอให้ท่านพิจารณาด้วย


นิรนาม - [แก้ไข]
level : Guest
09/09/2023 - 09:44

 
No. 1 [923.865.899]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ท่านทราบ ต่อไป


cmpao - [แก้ไข]
level : Admin
12/09/2023 - 12:16
แก้ไขล่าสุด
20-09-2023 15:35

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ