Mr. Boonlert Buranuprakorn
Chief Executive of CMPAO
Chiangmaiheritage


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ***Welcome to Chiang Mai Provincial Administrative Organization***

 

QR CODE
Chiang Mai Provincial Administrative Organization
10/5/2562  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่
10/5/2562  ครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเช
8/5/2562  พิธีถวายเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทาน ถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญ เนื่องในโอกาสมหา
8/5/2562  พิธีถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ สนา
7/5/2562  พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ ก
Read All

10/5/2562   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติได้รับเงินกองทุนตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่(กองทุนการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ:กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2562
9/4/2562   ประกาศผลสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
12/3/2562   ผลการพิจารณารับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน หรือการโอนลดระดับตำแหน่งโดยความสมัครใจ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
12/3/2562   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของอบจ
8/2/2562   รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
Read All
4/6/2561
19/7/2561
19/7/2561
Read All
 
   
   
 
 
Copyright@ 2018 Chiang Mai Provincial Administrative Organization (CMPAO) 888 Chotana Rd., Changphuak Sub-district, Muang Chiang Mai, Chiang Mai 50300 Thailand
E-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th Tel and fax +66 5399 8334