Mr. Boonlert Buranuprakorn
Chief Executive of CMPAO
Chiangmaiheritage


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ***Welcome to Chiang Mai Provincial Administrative Organization***

 

QR CODE
Chiang Mai Provincial Administrative Organization
13/8/2562  “Thailand Golf Travel Mart (TGTM) 2019”
13/8/2562  ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากน้ำท่วม และมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย อำเภออมก๋อย
7/8/2562  ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ครั้งที่
6/8/2562  ตรวจติดตามฯ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
6/8/2562  โครงการปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์ บ้านร่มเกล้า หมู่ 10 ตำบลแม่แวน เชื่อม ตำบลแม่ปั้ง อำเภอพร้าว
Read All

4/6/2562   ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
4/6/2562   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
10/5/2562   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติได้รับเงินกองทุนตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่(กองทุนการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ:กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2562
9/4/2562   ประกาศผลสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
12/3/2562   ผลการพิจารณารับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน หรือการโอนลดระดับตำแหน่งโดยความสมัครใจ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
Read All
4/6/2561
19/7/2561
19/7/2561
Read All
 
   
   
 
 
Copyright@ 2018 Chiang Mai Provincial Administrative Organization (CMPAO) 888 Chotana Rd., Changphuak Sub-district, Muang Chiang Mai, Chiang Mai 50300 Thailand
E-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th Tel and fax +66 5399 8334