Mr. Boonlert Buranuprakorn
Chief Executive of CMPAO
Chiangmaiheritage


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ***Welcome to Chiang Mai Provincial Administrative Organization***

 

QR CODE
Chiang Mai Provincial Administrative Organization
20/2/2563  แถลงข่าวพร้อมทั้งลงนามความร่วมมือภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานร่วมภาครัฐ 17 สถาบัน
20/2/2563  พิธีเปิดการอบรมจัดตั้งทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจดับไฟป่า ประจำปี 2563
12/2/2563  งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563 โ
12/2/2563  มหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 27
12/2/2563  จัดอบรมปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถควบคุมป้องกันและดับไฟป่า
Read All

14/2/2563   รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์กาาบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
11/2/2563   ประกาศรายชื่อผู้สอชบคัดเลือกในการสอบคัดเลือกฯ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
31/1/2563   ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
24/1/2563   กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามข้อแนะนำขอสำนังานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
10/1/2563   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
Read All
4/6/2561
19/7/2561
19/7/2561
Read All
 
   
   
 
 
Copyright@ 2018 Chiang Mai Provincial Administrative Organization (CMPAO) 888 Chotana Rd., Changphuak Sub-district, Muang Chiang Mai, Chiang Mai 50300 Thailand
E-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th Tel and fax +66 5399 8334