Mr. Boonlert Buranuprakorn
Chief Executive of CMPAO
Chiangmaiheritage


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ***Welcome to Chiang Mai Provincial Administrative Organization***

 

QR CODE
Chiang Mai Provincial Administrative Organization
21/6/2563  วันที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเชียงใหม่
17/6/2563  พิธีมอบทุนกองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ
17/6/2563  พิธีมอบทุนกองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเวียงฝาง อำเภอฝาง
17/6/2563  พิธีมอบทุนกองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุม อำเภอแม่อาย
16/6/2563  พิธีมอบทุนกองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมอำเภอ ดอยหล่อ
Read All

2/7/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง "ที่สมควรได้รับการยกย่อง" (กรณีประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) ประจำปี 2563
29/6/2563   กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)
29/6/2563   ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
29/6/2563   ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเพื่อการดำรงชีพให้แก่ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
15/6/2563   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
Read All
21/6/2563
21/6/2563
21/6/2563
Read All
 
   
   
 
 
Copyright@ 2018 Chiang Mai Provincial Administrative Organization (CMPAO) 888 Chotana Rd., Changphuak Sub-district, Muang Chiang Mai, Chiang Mai 50300 Thailand
E-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th Tel and fax +66 5399 8334