Mr. Boonlert Buranuprakorn
Chief Executive of CMPAO
Chiangmaiheritage


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ***Welcome to Chiang Mai Provincial Administrative Organization***

 

QR CODE
Chiang Mai Provincial Administrative Organization
14/1/2564  ประชุมคณะทำงานประเมินองค์กรเพื่อสมัครคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีและรางวัลเลิศรัฐ 2564
17/12/2563  อบจ.เชียงใหม่ เดินรณรงค์เชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่นฯ
16/12/2563  รองปลัด นำบุคลากร อบจ.เชียงใหม่ เดินรณรงค์เชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่นฯ
16/12/2563  กิจกรรมปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่นฯ
9/12/2563  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประมวลผลการเลือกตั้ง ด้วยระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Read All

22/12/2563   ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564
9/11/2563   รายงานสรุปการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
30/10/2563   ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์ "Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC)"
29/10/2563   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)
28/10/2563   ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจัดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2563
Read All
21/6/2563
21/6/2563
21/6/2563
Read All
 
   
   
 
 
Copyright@ 2018 Chiang Mai Provincial Administrative Organization (CMPAO) 888 Chotana Rd., Changphuak Sub-district, Muang Chiang Mai, Chiang Mai 50300 Thailand
E-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th Tel and fax +66 5399 8334