Mr. Boonlert Buranuprakorn
Chief Executive of CMPAO
Chiangmaiheritage


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ***Welcome to Chiang Mai Provincial Administrative Organization***

 

QR CODE
Chiang Mai Provincial Administrative Organization
15/2/2562  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศาสตร์พระราชา พัฒนาสัมมาชีพ สู่ไทยแลนด์ 4.0” ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
15/2/2562  ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12/2/2562  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 เขต 2 โซนเหนือ ประจำปี 2562
8/2/2562  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562
6/2/2562  จัดอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพนักงานฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ป
Read All

8/2/2562   รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
4/2/2562   ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันหรือการโอนลดตำแหน่งโดยความสมัครใจ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
4/2/2562   แจ้งผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีถนนมีน้ำท่วมขัง ถนนมหาโชค ซอย 10
4/2/2562   มอบหมายให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีเส้นทางผ่านเข้าในพื้นที่มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕
25/1/2562   หลักประกันสัญญา
Read All
4/6/2561
19/7/2561
19/7/2561
Read All
 
   
   
 
 
Copyright@ 2018 Chiang Mai Provincial Administrative Organization (CMPAO) 888 Chotana Rd., Changphuak Sub-district, Muang Chiang Mai, Chiang Mai 50300 Thailand
E-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th Tel and fax +66 5399 8334