Mr. Pichai Lertpongadisorn
Chief Executive of CMPAO
Chiangmaiheritage


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ***Welcome to Chiang Mai Provincial Administrative Organization***

 

QR CODE
Chiang Mai Provincial Administrative Organization
24/9/2564  กิจกรรมบรรยายพิเศษและจับคู่ธุรกิจออนไลน์ "โอกาสของสินค้าไทยสู่ตลาดเขตปกครองตนเองชนชาติหุยหนิงเซี่ย"
22/9/2564  มอบชุดตรวจโควิด – 19 (Antigen Test Kit : ATK) ให้กับรองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
22/9/2564  งานประมูลทุเรียนน้ำแร่ แม่ออนเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภา อบจ.เชียงใหม่
21/9/2564  งานประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
21/9/2564  ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Read All

20/9/2564   ประกาศ อบจ.เชียงใหม่ เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น พ.ศ. 2561
17/9/2564   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
13/9/2564   ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ "สิทธิสตรี"
8/9/2564   เผยแพร่ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
7/9/2564   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่นฯ
Read All
1/9/2564
15/7/2564
8/4/2564
Read All
 
   
   
 
 
Copyright@ 2018 Chiang Mai Provincial Administrative Organization (CMPAO) 888 Chotana Rd., Changphuak Sub-district, Muang Chiang Mai, Chiang Mai 50300 Thailand
E-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th Tel and fax +66 5399 8334