การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของอบจ.เชียงใหม่

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)

วิสัยทัศน์ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ “มุ่งสร้างมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการขับเคลื่อน และ พัฒนา ระบบการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”

พันธกิจ

  • 1

   สร้างมาตรฐานป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  • 2

   เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการตรวจสอบองค์กร

  • 3

   จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน

  • 4

   จัดให้มีระบบกลไกการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์