นายบุญเลิศ   บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


นายไพรัช  ใหม่ชมภู
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นายอดิศร   กำเนิดศิริ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 

นายสมศักดิ์  อุดมศิริธำรง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นายวิทยา   ทรงคำ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นายเฉลิมศักดิ์   สุรนันท์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 

นายนิธิกร   วุฒินันชัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 
 


นายจีรเดช   จีแดง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 

นางอารีย์   ชัยขัน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นายการุณ   คุณยศยิ่ง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 

น.ส.ธัญญรัศม์  วิริยทวีสุข
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่