นายกิตติบูรณ์   สุมันตกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


น.ส.บุษบง   จันทเลิศ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นายอินทร์ศร  พรหมมินทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวเปรมกมล  ธีโรภาส
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


นายสมศักดิ์ ลาภอดิศร
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

นางนงเยาว์ อินทร์แสง
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

นายวิชาญ จองรัตนวนิช
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางอัมพา โพธิ์นิล
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเกียรติชัย ลออวรากุล
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

นางจันทร์เพ็ญ เชียงแรง
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นางกัลฑริดา  กรุงวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายประเสริฐ  สุวรรณบงกฏ
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์


นางสาวนิตยา  สุยะวงค์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและการท่องเที่ยว


นางจรรยา  โอสถาพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายสถานสงเคราะห์

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวพนิตนาฏ  ทองเรือน
หัวหน้าฝ่ายการประชุม


นางธนารัตน์  จันทร์เทพ
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาและการมีส่วนร่วมของประชาชน

กองการเจ้าหน้าที่

นางพิมพาภรณ์  วรรณมหินทร์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร


นางทองทราย  หมายหมั้น
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


นายศุภะกิจ  วรอุไร
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

กองแผนและงบประมาณ

นางสาวนิโลบล  ชาติเงิน
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นางสาวพวงทอง  โยธาใหญ่
หัวหน้าฝ่ายจัดทำงบประมาณและพัฒนารายได้


นายพัฒนา  พุดตาล
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ

สำนักการช่าง

นายมนัส  มลเดช
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


นายสมนึก  กรรมสิทธิ์
ผู้อำนวยการส่วน
วิศวกรรมการก่อสร้าง


นายบุญเรือง  โพธิ์นิล
รักษาการหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล


นายมาโนชญ์  บุญแปลง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ


นายยศสรัล  คำทอง
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง


นายสิทธิชัย  อินทร์บุญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายกฤตภาส  รัญเสวะ
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง


นายสมใจ  สุระมิตร
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

กองคลัง

น.ส.ลภัสรดา  ณ ราช
หัวหน้าฝ่ายการเงิน


นางมนเทียน  จาอินต๊ะ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี


น.ส.วรรณรัตน์  ศิริชัยยงบุญ
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้

กองพัสดุและทรัพย์สิน

นางกัญญาภัค  แปงแสง
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ


นายอรุณสวัสดิ์  ไชยโปธิ
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน

สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

น.ส.ชุติมา  ต๊ะพงษ์
รักษาการหัวหน้าฝ่าย
บริหารการศึกษา


นางสาวอภิรตี  ประดู่
รักษาการหัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา


น.ส.อภิรดี  หนองสิมมา
รองผู้อำนวยการ
ส่วนส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวเนตรนภา  นิ่มหนู
รักษาการหัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมการศึกษา


นางสาวอุรารักษ์  พูลผล
รักษาการหัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมศาสนาและ วัฒนธรรม


นายฐิติวัชร  ไลศิริพันธุ์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ


นางอำพร  เรือนทราย
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป


นางอนงค์  ศรีบุญเรือง
หัวหน้า
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางมณีรัตน์  ศิริฤทธิ์ไกร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน