พ.ต.ท.ณรงค์  บุญยะประภา
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเมือง เขต 1

นายพงษ์เดช   เชาว์ประยูร
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเมือง เขต 2

  
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเมือง เขต 3

นายเทิดศักดิ์    แซ่เตี่ยว
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเมือง เขต 4

นายภวฤทธิ์  กาญจนเกตุ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเมือง เขต 5

นางสาวสกาวเดือน   เวชสัมพันธ์
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเมือง เขต 6

นางนงลักษณ์  ใหญ่พงศ์
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอฝาง เขต 1

นายอดุลย์   บุญใส
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอฝาง เขต 2

นายจำนงค์  วงศ์เครา
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอฝาง เขต 3

นายยงยุทธ  ยาวิชัย
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอจอมทอง  

นายประเสริฐ   ศรีสวัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่ออน  

นายพิพัฒน์พงศ์  เดชา
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเชียงดาว  เขต 1

นายเหรียญ   ก้อนพัน
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเชียงดาว  เขต 2

นายประทีป  ลิโก
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่แจ่ม 

นายบุญนงค์  สุริยะชัยพันธ์
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอกัลยาณิวัฒนา 

นางอารีย์   ชัยขัน
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่แตง เขต 1

นายณรงค์   จักร์แก้ว
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่แตง เขต 2

นายจีรเดช   จีแดง
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่ริม เขต 1

นายสมชิด  กันธะยา
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่ริม เขต 2

นายนิพนธ์   ใจวงค์
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่อาย เขต 1

นายวัฒนา   สุวรรณ์
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่อาย เขต 2

น.ส.อนรรฆวี  จำรัสวุฒิกุล
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันกำแพง เขต 1

น.ส.ธัญญรัศม์  วิริยทวีสุข
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันกำแพง เขต 2

นายสุริยนต์   ปันทะนะ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันป่าตอง เขต 1

นายนิเวศน์   เสาร์แก้ว
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันป่าตอง เขต 2

นางศุภกานต์   สุประการ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสารภี  เขต 1

นายบุญธรรม   บุญหมื่น
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสารภี  เขต 2

  
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอไชยปราการ 

นายทนงศักดิ์  วีระ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยเต่า 

นายสุรศักดิ์   โอสถิตย์พร
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยสะเก็ด 

นายจำเริญ   ย่างไพบูลย์
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอพร้าว 

  
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่วาง 

นายสุรชัย  อินเฟย
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเวียงแหง 

นายประสิทธิ์   แสงจันทร์
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสะเมิง 

นายลอยพอ  สุริยบุปผา
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภออมก๋อย 

นายสงบ   กันทะแก้ว
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอฮอด  

นางวิทยาลักษณ์   สามใจ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอหางดง  เขต 1

น.ส.ฌาญาณนันท์   สุริยา
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอหางดง  เขต 2

นายสุพจน์   กองเงิน
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันทราย  เขต 1

นายสุพล  ณวิชัย
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันทราย  เขต 2

นายการุณ   คุณยศยิ่ง
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันทราย  เขต 3

นายประเสริฐ  ทรงคำ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยหล่อ