นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ***ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่***

 
สิงหาคม 2563
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
31/7/2563 
ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงให..
31/7/2563 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมเ..

30/7/2563   รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
2/7/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง "ที่สมควรได้รับการยกย่อง" (กรณีประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) ประจำปี 2563
29/6/2563   กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)
29/6/2563   ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
29/6/2563   ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเพื่อการดำรงชีพให้แก่ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
21/6/2563
21/6/2563
 
16/9/2562  
งานพระธรรมทูตสัญจร ภายใต้โครงการ มรรควิถี สามัคคีบวร
14/9/2562  
ประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
3/9/2562  
งานธรรมทูตสัญจรกับคณะสงฆ์ อำเภอแม่แตง
 
2/7/2563    ประชาสัมพันธ์ "ระบบการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้" ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
2/6/2563    วารสารวิชาการท้องถิ่นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน Clinic Center อบจ.พิษณุโลก เมษายน 2563
24/4/2563    วารสารวิชาการท้องถิ่นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน Clinic Center อบจ.พิษณุโลก
คำเมือง :ก๋ำผาย
คำแปล น ลูกปืน

QR CODE (บาร์โค้ด สองมิติ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 
 
   
   
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th
วิสัยทัศน์อบจ.เชียงใหม่
โครงสร้างส่วนราชการ
อบจ.ส่วนแยกเขตใต้
อบจ.ส่วนแยกเขตเหนือ
กรอบยุทธศาสตร์อปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แผนดำเนินงานอบจ.
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การติดตามและประเมินผล
แผนบริหารความเสี่ยง
รายงานการรับฟังความคิดเห็น (ประชาคม) แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการเงินประจำเดือน/ประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
รายงานการประชุมสภา
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่น
การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อบจ.ชม.
ศูนย์ดำงรงธรรม อบจ.เชียงใหม่ รับฟังข้อคิดเห็น/ร้องเรียน
รายงานสรุปการรองเรียนประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
ปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น