ข่าวประชาสัมพันธ์คลีนิคเซ็นเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์คลินิคเซ็นเตอร์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

   ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และเพิ่มขีดความสามารถศักยภาพด้านการตลาดให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐานเชียงใหม่ และมาตรฐานเด่นระดับประเทศในอนาคต โดยได้ฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ 6  มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ และไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาส่งเสริมทุนทางชุมชน และกระบวนการในการขอใช้เครื่องหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าท้องถิ่น ณ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 7 มีนาคม 2561
   การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ประกอบด้วย ผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้านต่างๆ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ในจังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 160 คน 

DSC 0002 resize
 
DSC 0011 resize
 
DSC 0059 resize
 
DSC 0075 resize
 
DSC 0095 resize
 
DSC 0768 resize
 
DSC 0786 resize
 
DSC 0796 resize
 
DSC 0809 resize
 
DSC 0961 resize
456
 
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของ องค์การ UNESCO จังหวัดเชียงใหม่

 

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การ UNESCO จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบความเป็นมาในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00–15.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
        การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 190 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 DSC 0013 resize
 
 DSC 0024 resize
 
 DSC 0028 resize
 
 DSC 0058 resize
 
 DSC 0072 resize
 
 DSC 0104 resize
456
 
 
 
โครงการทัศนศึกษาดูงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธธรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธธรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโรงงานทำปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 120 คน เข้าร่วมการทัศนศึกษาฯ เพื่อที่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนจะได้รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสามารถนำความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
 
แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น(Clinic Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลว 23 พ.ย. 52” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีไชยวุฒิวุฑฒิรักษ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดกับผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
 
การประชุมศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (clinic center)

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (clinic center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โดยมุ่งหวังให้ส่วนราชการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม เกิดการประสานความร่วมมือในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานต่อการแก้ปัญหา ที่เป็นรูปธรรมเพื่อตอบสนองต่อประชาชนในพื้นที่ให้ได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่เป็นเรื่องสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ปัญหาหมอกควัน ปัญหาอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูเทศกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึง ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น ไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ใหม่ 2009 ไข้หวัดนก เป็นต้น
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย»

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3829
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้3848
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้29329
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา30847
mod_vvisit_counterเดือนนี้74214
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา144498
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด4213256