นโยบายนายก อบจ.

นโยบายนายก อบจ.

คำแถลงนโยบาย ของ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

           ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่เคารพ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้งให้ ข้าพเจ้านายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๕ นั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้กำหนดนโยบายการบริหารองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยยึดมั่นต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และ การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว และเพื่อให้การบริหารจัดการ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กำหนดไว้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารงานไว้ดังนี้

๑. ด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

จะธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ จะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เชิดชูทะนุบำรุงศาสนา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทั้งจะรักษาและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒. ด้านการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
เพื่อพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว ที่สำคัญของประเทศและภูมิภาคเอเชีย สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะดำเนินการ ดังนี้
    ๒.๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร, หัตถกรรม อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับฐานเศรษฐกิจเดิมอย่างยั่งยืน อาทิ
๒.๑.๑ การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตของเกษตรกร โดยสนับสนุนการจัดหาช่องทางจำหน่ายผลผลิตการเกษตรและจัดหาสถานที่เก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร เพื่อพยุงราคาสินค้าการเกษตรให้มีความเหมาะสม 
๒.๑.๒ ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดการใช้สารพิษ สารเคมีการเกษตร
๒.๑.๓ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตผลการเกษตร การบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  โดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า รวมทั้งสนับสนุน การประชาสัมพันธ์ การตลาด และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒.๑.๔ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ ๔ มุมเมือง เพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ชาวเชียงใหม่
๒.๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ วิจัยองค์ความรู้ไม้ดอกไม้ประดับพันธุ์ใหม่ เพื่อให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งกล้วยไม้และพืชพรรณไม้งามตลอดปี ดังคำขวัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่ว่า “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา  นามล้ำค่านครพิงค์”
     ๒.๒ ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่  การดำเนินกิจกรรมด้านท่องเที่ยวและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
     ๒.๓ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่ (CHIANGMAI TOURISM & SMEs DISTRIBUTION CENTER (CTDC))  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเชียงใหม่  โดยการดูแลผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้า และขยายตลาด  จากในประเทศสู่ต่างประเทศภายใต้ความอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน

๓. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อสนับสนุนให้มีมาตรการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะดำเนินการ ดังนี้

     ๓.๑
 
  ส่งเสริมการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางสายตาและอากาศ โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานอื่น ๆ ควบคุมการกระทำที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางสายตาและอากาศ
  ๓.๒
 
  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ให้มี ความอุดมสมบูรณ์
  ๓.๓   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การกำจัดมูลฝอย และการจัดการโรงงานทำปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอดอยสะเก็ด) ให้มีประสิทธิภาพ ครบวงจรและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนขยายพื้นที่การให้บริการจัดการมูลฝอย ในพื้นที่อำเภอเขตใต้
  ๓.๔   ส่งเสริมสนับสนุนลดการตัดไม้ทำลายป่า การปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน
๔. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะให้กับประชาชนอย่างเพียงพอและกำหนดแนวทางการวางผังเมือง การใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการ ดังนี้
     ๔.๑
 
  ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง โดยเน้นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่การเกษตร และเส้นทางเข้า สู่ท้องถิ่นที่ยังขาดแคลน
  ๔.๒   พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรและการบริโภคให้แก่พื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง และสนับสนุนให้มีแก้มลิงตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ที่เหมาะสมและมีความพร้อมในการดำเนินงาน
  ๔.๓   สนับสนุนให้มีระบบขนส่งมวลชนเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและลดมลภาวะในเขตเมือง
  ๔.๔
 
  สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้สามารถตอบสนองประโยชน์สุข     ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ๔.๕    กำหนดแนวทางการวางผังเมือง การใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อชี้นำการพัฒนาเมือง โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมในแต่ละประเภท
๔.๖ สนับสนุนและพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๕. ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และการสาธารณสุข
  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะดำเนินการ ดังนี้
     ๕.๑   ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และสนับสนุนให้   จังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
 

๕.๓

  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาและฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาอื่นให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ และพนักงาน ลูกจ้าง สถานประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคล ในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  ๕.๓   ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข การทำงานของอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสร้างเครือข่ายอนามัยในท้องถิ่น  เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคและการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในระดับพื้นฐาน รวมตลอดถึงการป้องกันโรคระบาดในท้องถิ่น
  ๕.๔   สร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น ส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สามารถไปสู่สังคมอยู่ดีมีสุข
  ๕.๕   ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นบุคลากร ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ๕.๖   สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา โดยจัดให้มีสวนสาธารณะ พื้นที่นันทนาการ และออกกำลังกายสำหรับประชาชน
  ๕.๗   ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
๕.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
 ๖. ด้านการศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม
เพื่อทำนุบำรุงรักษาศาสนา รักษาเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทางสถาปัตยกรรม โบราณสถาน และแหล่งประวัติศาสตร์ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองเชียงใหม่ ให้ดำรงอยู่และสืบทอดสู่คนรุ่นต่อไป โดยดำเนินการ ดังนี้
     ๖.๑
 
  ส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่นดำเนินกิจกรรม ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทำงานอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดความตระหนัก       ในการดำเนินกิจกรรมในด้านการศาสนา การฟื้นฟูจารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่และชนเผ่าที่หลากหลาย อย่างมีคุณค่าและภาคภูมิใจ
  ๖.๒
 
  ส่งเสริมสถาบันทางการศึกษา และทางสังคมต่าง ๆ ให้มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง รักษา สืบทอด พัฒนา มรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต  ประเพณีอันดีงาม ตลอดจนสถาปัตยกรรมโบราณ และแหล่งประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่
  ๖.๓   สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมสู่ท้องถิ่น  และศาสนสถาน โดยร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาเมืองเชียงใหม่ สู่เมืองแห่งการสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม (Creative City & Art & Culture)
 ๗. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  อันจะเอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการ ดังนี้
     ๗.๑    ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้พร้อมที่จะรองรับการทำภารกิจหน้าที่ ที่กฎหมายและนโยบายการกระจายอำนาจการบริหารสู่ท้องถิ่นตามที่รัฐบาลกำหนด
  ๗.๒   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเขตเหนือ (อำเภอฝาง) และสาขาเขตใต้ (อำเภอฮอด) เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและใกล้ชิด
  ๗.๓    นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนโดยยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนผู้รับบริการเป็นสำคัญ
  ๗.๔
 
  สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
  ๗.๕    บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น  สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และผู้มาเยือน
  ๗.๖
 
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา องค์กรสาธารณะ องค์กรชุมชน ได้มีความรู้และรู้จักการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ   มาใช้ให้เกิดประโยชน์และทันสมัย
  ๗.๗
 
  สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความเข้มแข็งของสังคม และสร้างพลังในการพัฒนาโดยส่งเสริมการทำกิจกรรม ในลักษณะพหุภาคี ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
  ๗.๘    เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการกำหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
๗.๙ สนับสนุนให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนของตนเองตามความต้องการของ คนในชุมชนอย่างแท้จริง
 ๘. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาระบบประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในท้องถิ่น ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร การจัดหา/สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี และการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังภัย โดยดำเนินการ ดังนี้
       ๘.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง สาธารณภัยต่าง ๆ
       ๘.๒ จัดหา/สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น
       ๘.๓ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       ๘.๔ พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ  เสริมสร้างประสิทธิภาพในด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
       ๘.๕ ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครอง          ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้จะดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of life & Prosperity) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง มหาดไทย และรัฐบาล 


                             ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
นโยบายทั้งหมดที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นี้ ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และทั้งนี้ผลสำเร็จตามนโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือสนับสนุนจากท่านสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่าน ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นว่า นโยบายที่ได้แถลงต่อทุกท่านนี้ จะนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนชาวเชียงใหม่ ให้มากที่สุดต่อไป ขอขอบคุณ

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3863
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้3848
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้29363
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา30847
mod_vvisit_counterเดือนนี้74248
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา144498
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด4213290