ข้อมูลตามมาตรา 7

มาตรา  ๗  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
    (๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
    (๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
    (๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
    (๔) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่ว
ไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
    (๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
          ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้น ก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจำหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร

รายชื่อข้อมูลข่าวสารที่ส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ตามมาตรา 7  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ลำดับ

เรื่อง

จำนวน

หมายเหตุ

1

ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์  พ.ศ. 2549

 

 

2

ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่าด้วยการสงเคราะห์คนชราประเภทบ้านพักหมู่บ้านวัยทองนิเวศน์  พ.ศ. 2549

 

 

3

ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่าด้วยการปฏิบัติในกรณีผู้รับบริการถึงแก่ความตาย  พ.ศ. 2549

 

 

4

ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประกาศ  ณ  วันที่        กรกฎาคม  พ.ศ. 2550

 

ยกเลิกฉบับประกาศ วันที่ 10  มกราคม  2544

5

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประกาศ  ณ  วันที่        กรกฎาคม  พ.ศ. 2550

 

ยกเลิกฉบับประกาศ วันที่ 10  มกราคม  2544

6

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ. 2540  ประกาศ  ณ  วันที่        กรกฎาคม  พ.ศ. 2550

 

ยกเลิกฉบับประกาศ วันที่ 10  มกราคม  2544

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2759
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้9547
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้25059
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา32105
mod_vvisit_counterเดือนนี้90463
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา109900
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด3538032