นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  การอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต

610907 1 1

พิธีเปิดการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทราบถึงแนวทาง และวิธีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติจากสำนักงาน ป.ป.ช. ไปสู่การปฏิบัติและกำหนดในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทราบถึงแนวทาง และวิธีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติจากสำนักงาน ป.ป.ช. ไปสู่การปฏิบัติและกำหนดในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทุกส่วนราชการ พร้อมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลภายในองค์กร ได้พัฒนาตนเอง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม โดยมีวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ มาบรรยาย เรื่องแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) , แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สถานการณ์ปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรณีศึกษา และคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 


 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th