นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  พิธีเปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

61092018 1

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อประสานและบูรณาการจัดทำเป็นแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งกำหนดแนวทาง ในการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายในการประชุมมีการบรรยายพิเศษ โดยนายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง "ทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 230 คน ประกอบไปด้วยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ณ ห้องรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 


 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th