นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการปรับปรุงถนนพารา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์ โดยน้ำยาสารผสมเพิ่มผสมยางพาราสด เพื่อการพึ่งพาตนเองของประเทศไทยในอนาคต กับสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์ โดยน้ำยาสารผสมเพิ่มผสมยางพาราสด เพื่อการพึ่งพาตนเองของประเทศไทยในอนาคต กับสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
_________เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวจุฬาลักษณ์ พลเสนา ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์โดยน้ำยาสารผสมเพิ่มผสมยางพาราสด เพื่อการพึ่งพาตนเองของประเทศไทยในอนาคต โดยมีนายจีรเดช จีแดง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระ สุทธิธน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวเบญจวรรณ อินต๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว
________สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำในสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงมีนโยบายเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ โดยส่งมอบให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชาวสวนยางพาราและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนที่มีส่วนผสมของยางพาราหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ใช้ยางพาราเป็นลำดับแรก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมกับสถาบันบริการวิชาการ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สร้างองค์ความรู้ การบริการวิชาการอันเกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงชั้นโครงสร้างถนนให้มีความมั่นคงแข็งแรง ยืดอายุการใช้งาน และเป็นการกระจายรายได้สู่ภาคเกษตร โดยตกลงร่วมมือ ที่จะปรับปรุง ถนนพาราดินซีเมนต์ บริเวณบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทราย เชื่อม บ้านสะลวงนอก หมู่ที่ 3 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร ระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม - 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการใช้ยางพาราตามนโยบายของรัฐบาล


 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th