นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  จัดอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพนักงานฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ป
จัดอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพนักงานฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพนักงานฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2562
_______เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพนักงานฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานสังกัด ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความรู้ด้านการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น รู้แนวทางการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ และหน้าที่ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรจากฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าที่ บรรยายเรื่อง ประกาศคณะกรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 และวิทยากรจากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง ทฤษฎีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น


 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th