นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562
องค์บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดสัมมนายกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอเมืองเชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
________วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.20 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนายกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอเมืองเชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 101 กลุ่ม และเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู้ ให้ได้มาตรฐานระดับ premium สู่ smart group รวมไปถึงเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มให้เกิดการเชื่องโยงกลุ่มเครือข่าย โดยมีคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th