นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 เขต 2 โซนเหนือ ประจำปี 2562
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 เขต 2 โซนเหนือ ประจำปี 2562
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 เขต 2 โซนเหนือ ประจำปี 2562 โดยมีนายศุภชัย บางเลี้ยง ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อต้องการให้ผู้สูงวัยดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์นานเท่านานที่สุดจะได้ไม่เป็นภาระแก่บุตรหลาน และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้เป็นผู้ที่ยอมรับในกฏกติกา มารยาท ในการเล่นกีฬาและการใช้ชีวิตประจำวัน มีผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 800 คน จาก 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอสะเมิง และอำเภอกัลยาฌิวัฒนา โดยมีการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ การประกวดออกกำลังกาย

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th