นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  อบรม หลักสูตรช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
อบรม หลักสูตรช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรม หลักสูตรช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 80 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th