นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  อบรมการคัดแยกขยะแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องแกรนด์วิว 2 – 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภ
อบรมการคัดแยกขยะแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องแกรนด์วิว 2 – 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมการคัดแยกขยะแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องแกรนด์วิว 2 – 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
_______เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการคัดแยกขยะแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตราย ได้อย่างถูกต้อง นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้และนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและดร.มงคล ศรีวิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 210 แห่ง ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th