นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเช
ครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอินทร์ศร พรหมมินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการและพนักงานจ้างใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการปฏิบัติราชการและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและศรัทธาในการรับราชการ พร้อมทั้งปรับกระบวนทัศน์ใหม่ ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อันนำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนในการเป็นข้าราชการ และพนักงานจ้างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการทุจริต และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ของข้าราชการและพนักงานจ้าง พร้อมกรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัยและบทลงโทษที่ได้รับ

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th