นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลเมืองแม่เ***ยะ เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลหนองหอย เทศบาลตำบลช้างเผือก เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลท่าศาลา และองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ในการแข่งขันกีฬาประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ “ท้องถิ่นเกมส์” ประจำปี 2562 โดยจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2562 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th