นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  บรมชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด สู่สังคมที่ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง ประจำปี 2562
บรมชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด สู่สังคมที่ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอสันกำแพง จัดอบรมชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด สู่สังคมที่ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด สู่สังคมที่ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมฯ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ และปัญหาของยาเสพติด และอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองและเป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วย ตำบลสันกำแพง ตำบลแม่ปูคา ตำบลต้นเปา ตำบลสันกลาง รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย ตำบลห้วยทราย ตำบลทรายมูล ตำบลร้องวัวแดง ตำบลบวกค้าง ตำบลแช่ช้าง และตำบลออนใต้

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th