นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  งานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "MED CMU 60th Anniversary EXPO 2019"
วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีในนามภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวเชียงใหม่ ภายในงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "MED CMU 60th Anniversary EXPO 2019" ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาโดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ เป็นประธานในพิธี ฯ และ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ งานวินิจฉัยและการรักษาโรคภัยต่าง ๆ รวมถึงได้รับความรู้ของการดูแลสุขภาพ การป้องกันภาวะเสี่ยงของการเกิดโรค การมีสุขภาวะที่ดี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชนและส่งเสริมการอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th