นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ลงสำรวจพื้นที่เพื่อติดตามโครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม 4081
ลงสำรวจพื้นที่เพื่อติดตามโครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม 4081
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงสำรวจพื้นที่เพื่อติดตามโครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม 4081 บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชื่อมบ้านห้วยโท้ง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถสัญจรไป – มา ได้อย่างสะดวก และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ทั้งนี้นายกอบจ.เชียงใหม่ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนในส่วนที่เสียหายอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดของประชาชนในการใช้ถนนสายดังกล่าว อีกทั้งสั่งการให้ สำนักการช่างเร่งดำเนินโครงการปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์ บ้านเหล่าป่าฝาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชื่อมบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง ระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรเส้นทางดังกล่าว

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th