นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  อบรมสัมมนาวิชาการ “บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมมนาวิชาการ “บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมมนาวิชาการ “บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน” ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันในการบริหารงานเพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีพิธีเปิดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง อปท.กับการขับเคลื่อน โครงการ “นโยบายตำบล ขับขี่ปลอดภัย ทั่วไทยตั้งเป้า ลดอุบัติเหตุในท้องถิ่น” นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ภายในงานได้จัดนิทรรศการ การอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่องบริบทของถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน การเสวนาเรื่อง กระทรวงท้องถิ่นกับแนวทางที่เป็นไปได้ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง ระเบียบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายเลือกตั้ง สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 2,600 คน ประกอบด้วย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภารองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 จังหวัด และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th