นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นในเรื่องยุทธศาสตร์ แนวทางและการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษ
การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นในเรื่องยุทธศาสตร์ แนวทางและการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ระดับอำเภอ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นในเรื่องยุทธศาสตร์ แนวทางและการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ระดับอำเภอ ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาระดับอำเภอ คณะกรรมการภาคีเชียงใหม่ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ในการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาระบบตัวอย่างของภาคีเครือข่ายการพัฒนาศึกษา สู่กลุ่มภาคีเครือข่ายเป้าหมายอื่นที่มีส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th