นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  การประชุมการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กแห่งชาติ
การประชุมการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดการประชุมการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กแห่งชาติ เพื่อชี้แจงแนวทางในการพัฒนายกระดับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สมัครใจและประสงค์จะทำการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จำนวน 8 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติวนา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงป่าสัก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่โต๋ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยหล่อ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหลุกสันทราย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปู พร้อมทั้งสร้างแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างคณะอนุกรรมการ ฝ่ายพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายสมชาย เกตะมะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก สังกัดองค์การปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th