นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  จัดอบรมสัมมนาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
จัดอบรมสัมมนาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบล จัดอบรมสัมมนาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิรูปการศึกษา ระหว่างสมาชิกเครือข่าย องค์กรชุมชนในการดำเนินงานตามเป้าหมายและการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สร้างความเข้มแข็งของกลไกเครือข่ายองค์กรความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการของสภาองค์กรชุมชนตำบลและสภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัด วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th