นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา
ดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า การจัดการปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันด้วยระบบดิจิทัล สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าให้กับเด็ก เยาวชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยนายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด นายสมใจ สุระมิตร หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมจัดทำแนวกันไฟป่าเปียกโดยการปลูกต้นกล้วย ณ บ้านแม่ละอุป ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th