นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  มหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 27
มหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 27
มื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 27” โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวสนับสนุน และ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรมล้านนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าตีนจกแม่แจ่ม และ ผลิตภัณฑ์ชนเผ่าให้คงอยู่สืบไป การจัดกิจกรรมในงาน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ อาทิ การจัดนิทรรศการศิลปภูมิปัญญาท้องถิ่น, การจัดนิทรรศการผ้าตีนจกและผ้าทอชนเผ่า และการจัดนิทรรศการโครงการหลวง และกิจกรรมภาคความบันเทิง อาทิ การประกวดธิดาผ้าตีนจกและธิดาชนเผ่า, การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง, ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม, การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าตีนจก และการแสดงดนตรีของเยาวชน ณ สนามโรงเรียนบ้านเนินวิทยา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th