นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จังหวัดเชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันด้านระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อแจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาด และมาตรการการช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
1. ทำการแจกอาหารยังชีพ เช่นข้าวสารอาหารแห้ง แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ตกงาน ไม่มีรายได้ ประมาณ 200,000 ถึง 300,000 คน งบประมาณครั้งละ 15 ล้านบาท โดยวางแผนจะทำการแจกอาหารยังชีพ เดือนละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 3 เดือน
2. สำรวจและจ้างก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ประมาณ 10,000 แห่ง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจ้างแรงงานที่ประสบปัญหาการถูกพักงานในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวและเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว
เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่า (ลดฝุ่นละออง PM 2.5) งบประมาณโดยรวม 80 ถึง 100 ล้านบาท

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th