นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  พิธีมอบทุนกองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ
พิธีมอบทุนกองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ ได้รับเกียรติจากนายอำเภอไชยปราการ เป็นประธานในการมอบทุน พร้อมด้วยนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายวังนคร ไชยมงคล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวอภิรดี หนองสิมมา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในกิจกรรมการมอบทุนจากกองทุน 10 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา และภาคส่วนต่าง ๆ ได้ดำเนินการร่วมกันในการระดมและจัดตั้งกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ 4 ข้อ 9 ประเภททุนสนับสนุน โดยได้ดำเนินการตามแผน ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนที่กำหนดอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและทั่วถึง โดยคณะกรรมการหลากหลายระดับได้ร่วมกันในการพิจารณาทุนคำขอเพื่อกลั่นกรองผู้ที่สมควรได้รับเงินกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2563 จึงสรุปผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับทุน จำนวน 749 ราย รายละเอียดตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th