นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  วันที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเชียงใหม่
วันที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเชียงใหม่ ให้กับเครือข่ายภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของ เครือข่ายภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเชียงใหม่ และระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเชียงใหม่ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th