นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้ดำเนินการขอรับบริจาคจากคนเชียงใหม่ และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป คนละ 10 บาท โดยเปิดรับบริจาคเมื่อวันที่ 1 - 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งยอดเงินที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น 3,000,479 บาท ทั้งนี้มีผู้ยื่นคำขอรับทุนทั้งหมด 1,403 รายโดยคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ ได้เห็นชอบผู้สมควรได้รับเงินกองทุน จำนวน 749 ราย สำหรับผู้ที่ได้รับทุน 9 ประเภท คือ ทุนการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ / ทุนประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียน และทุนสัมมาชีพในการประกอบอาชีพ (หลังจบการศึกษา) / ทุนสนับสนุนบุคลากรสื่อการเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ / ทุนสนับสนุนองค์กรความร่วมมือเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาการศึกษาอำเภอ / ทุนยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคล ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์การเรียนรู้ / ทุนสนับสนุนหมู่บ้าน หรือ ชุมชนที่เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ / ทุนสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้สถานประกอบการที่สนับสนุนการศึกษา / ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และทุนสนับสนุน การบริหารจัดการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ในโอกาสนี้ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีการมอบทุนกองทุน 10 บาท ให้กับผู้ขอรับทุน ตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ในพื้นที่ 25 อำเภอ ระหว่างวันที่ 10 – 26 มิถุนายน 2563

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th