นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒน
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 โดยตรวจติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ชม.ถ.1-0022 บ.ศรีวารี หมู่ที่ 9 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม เชื่อมบ้านหนองหาร หมู่ 7 อ.สันทราย และโครงการจัดซื้อชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว และ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Layด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ชม.ถ.1-0066 บ.สันหลวง หมู่ 4 ต.สันนาเม็ง เชื่อมบ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 5 ต.สันป่าเปา อ.สันทราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าเปา จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้มีการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำข้อคิดเห็นไปพัฒนาและปรับปรุงในการดำเนินโครงการฯให้ตรงตามความต้องการของประชาชนต่อไป

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th