นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา จัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา จัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา : กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ๒๕๖๓ เวลา 13.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวให้การสนับสนุนโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา : กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน และวิธีปฏิบัติที่ดีของพื้นที่ในแต่ละอำเภอ โดยมีกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา คณะกรรมการระดับอำเภอ 25 อำเภอ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขานุการทุนแต่ละประเภท เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องเรือนคุ้ม โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th