นายธัชพล อภิรติมัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  พิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง
พิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง และด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง และด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และนายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี กล่าวความเป็นมาของมูลนิธิกาญจนบารมี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้สตรีไทยกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มด้อยโอกาสให้ได้รับการตรวจมะเร็งเต้านมอย่างครอบคลุม และกลุ่มที่ผิดปกติได้ทำการตรวจอัลตราซาวด์หรือเอกซเรย์เต้านมโดยเครื่องเมมโมแกรม เพื่อส่งต่อรักษา อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ได้กำหนดจุดให้บริการประชาชน จำนวน 4 แห่ง ครอบคลุม 25 อำเภอ ระหว่างวันที่ 12 – 27 ตุลาคม 2563 ดังนี้
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th